فرصت های همکاری

طب سنگ در راستای توسعه سبک زندگی طبیعت محور و همچنین فرهنگ سازی استفاده از محصولات طب سنگ به صورت محدود برای برخی از استان­های کشور، بر اساس شرایط همکاری دو جانبه، نمایندگی فروش اعطا می­کند.

T
e
b
s
a
n
g
.
.
.
;