آباژور سنگ نمک طرح کاسه گرد(سایزمتوسط)

200,000 تومان

« آباژور سنگ نمک کاسه گرد سایز متوسطدارای کد TA-5010-2 » تولیدی از گروه علمی تحقیقاتی طب سنگ می باشد که به صورت  سنگ نمک های درهم طبیعی درون کاسه گرد در 4 سایز طراحی و تولید شده است.

محصولات طب سنگ نمک از جنس سنگ نمک معدنی شناسنامه دار تهیه شده اند.این چراغ های نمک در تولید یون های منفی نقش موثری دارند.چراغ های طب سنگ نمک با تولید یون های منفی اثرات یون های مثبت موجود در محیز اطراف را کاهش میدهند؛وبا توجه به اینکه یون های منفی موجب ایجاد انرژی و آرامش میشوند استفاده از این آباژور ها باعث افزایش سطح انرژی بدن میشود.

Quis nobis, adipisci quae aspernatur, nulla suscipit eum. Dolorum, earum. Consectetur pariatur repellat distinctio atque alias excepturi aspernatur nisi accusamus sed molestias ipsa numquam eius, iusto, aliquid, quis aut.


T
e
b
s
a
n
g
.
.
.
;